Çevre Danışmanlık

Çevre görevlisi; Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevlidir.

Çevre danışmanlık firması; Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

Çevre İzni; Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB):; İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgedir.

Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında ; çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 (Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler) ve Ek-2 (Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler) listelerinde sınıflandırılmıştır.

Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin GFB ve çevre izin ve lisansları; Bakanlık tarafından verilir.Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin GFB ve çevre izin ve lisansları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.

Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir

Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

FOSFOR Çevre ,Bünyesindeki Çevre Görevlileri İle Firmalara Aşağıdaki Hizmetleri Sunmaktadır.;

  • Tesiste; çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek
  • İç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlayarak faaliyet sahibine sunmak
  • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak
  • Çalışanlara ve yetkililere çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
  • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek
  • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek
  • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında; tesis veya faaliyette hazır bulunmak

 

.