Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Tesisler, faailiyetlerine başlamadan önce yaptıkları faaliyetin ÇED Yönetmeliği açısından değerlendirilmesi gerekir.Bu nedenle ilk önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nden ÇED Görüşü alınmalıdır.

ÇED Görüşü; Çevre İzin ve Lisans süreci veya ruhsat sürecinde gerekli olan bir belge niteliğindedir. ÇED Görüşü sonucunda firmanın ne tarz bir sürece gireceğine karar verilir ve bu referans bilgi ile ÇED Yönetmeliği dogrultusunda EK-1 veya EK-2 kısmına girip girmeme durumuna göre süreç sekillenir.

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan firmalar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ca yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED Raporu (Çed Olumlu/Olumsuz Kararı) hazırlatmak zorundadır.

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan firmalar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ca yetkilendirilmiş kuruluşlara Proje Tanıtım Dosyaları (ÇED Gerekli /Gerekli Değildir Kararı) hazırlatmak zorundadır.

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan faaliyetler için ÇED Kapsam Dışı Belgesi alınması gerekmektedir.

03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için ; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

FOSFOR Çevre; Çevre İzin ve Lisans sürecinin başlayabilmesindeki ilk adım olan ÇED ve Çevre Görüşü alınması konusunda siz müşterilerimize yardımcı olmaktadır.