Kimyasal Kayıt Sistemi

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Türk REACH Tüzüğü kapsamında kayda tabi olan maddelerin sınıflandırılması, etiketleme ve ambalajlama listelerinin oluşturulması, sınıflama ve etiketleme envanteri oluşturularak bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

KKDİK; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

KKDİK Yönetmeliği ise; insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Mevzuatının Türkiye’de uyumlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ” Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” olarak tanımlanmaktadır.

 KKDİK Yönetmeliğinin Amacı;
Çevre ve insan sağlığını, kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak,
* Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamak

KKDİK Yönetmelik kapsamı;
Maddenin kendi halinde veya karışım içinde maddelerin imalatı ve piyasaya arzını veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsamaktadır.

Kimyasalların Kayıt Sistemi (KKS): Sanayici tarafından üretilen ve/veya ithal edilen kimyasalların envanterini oluşturmak ve gerekli değerlendirmeleri yapmak amacıyla Bakanlık tarafından işletilen bir kayıt sistemidir.

Avrupa Birliğinin Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi (CLP) Tüzüğü Türkiye’de 2013 yılında yayınlanmış olup, maddeler için 1 Ocak 2015; karışımları için 1 Haziran 2016 tarihinde zorunlu uygulama başlayacaktır

Bildirim yapılırken tehlikeli maddenin yıl içerisinde herhangi bir zamanda bulundurulduğu en fazla miktar esas alınacaktır.

REACH Sistemi, A.B.’ye yapılan kimyasal madde ihracatlarını doğrudan etkilemektedir. Türkiye’den A.B.’ye yapılacak kimyasal madde ihracatında, ihracatçı firmaların REACH mevzuatının gerektirdiği şekilde ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında 31.12.2018 tarihinden önce, yılda 1 ton ve üzerindeki madde imalatçıları/ithalatçıları ve karışım ithalatçıları ve eşya içerindeki ve salınım yapan madde üreticileri ve ithalatçıları  maddeleri kayıt ettirme yükümlülükleri bulunmaktadır. 31.12.2018 tarihinden sonra maddeler, önce KAYIT EDİLİR, sonra PİYASAYA ARZ edilir.

KKDİK Yönetmeliği kapsam dışı olan maddeler şu şekilde sıralanabilir;

* Radyoaktif maddeler ve karışımlar,
* Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler,
* İzole olmayan ara maddeler,
* Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli karışımların taşınması,
* Atıklar
* Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar.

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik uyarınca üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin ve müstahazarlar içerisinde bulunan kimyasal maddelerin bildirilmesi (her yıl bir önceki yıla ait yeni ithal edilen veya üretilen maddeler) ve tüm ithal edilen veya üretilen madde bildirimlerinin her üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

2015 yılında 2014 yılında yeni ithal edilen veya üretilen maddelerin bildirimi gerçekleştirilecektir.

2016 Yılında 2013-2015 yılları arasında yapılan ithalatlar ve üretilen maddelerin bildirimleri yenilenecektir.

1 tondan fazla ve 1000 tondan az olan maddelerin kayıt altına alınması ile 1000 tondan fazla olan maddelerin kayıt altına alınması yönetmelik gereği farklı şekilde yapılacaktır.

Firmalar kayıtlarını Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirmek zorundadır. Bu kayıtları yapmayan firmalar için Çevre Kanununda belirtilen cezai şartlar uygulanacak.