Proje Tanıtım Dosyası

Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelere, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır

Seçme eleme kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nin ek-4’ deki formattır.

Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nin Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetlerin, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Proje Tanıtım Dosyalarının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesi almış kuruluşlara hazırlattırılması gerekmektedir. Hazırlanan dosya valiliğe sunulur. Valilik Proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını verir

ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler , mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.
Fosfor Çevre Bu Kapsamda Aşağıdaki Hizmetleri Sunmaktadır:
1. Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması,
2. ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi,
3. Komisyon üyeleri tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne sunulması,
4. Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin alınması.