Seveso Beyanı

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Bakanlık’a beyan etmeleri gerekmektedir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması gerekli bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.

Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır

Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını,

Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu

Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,

Yönetmeliğin ekindeki sınır değerlere göre “alt seviyeli kuruluşlar” yalnızca “büyük kaza önleme politikası” belgesini hazırlamakla yükümlüyken “üst seviyeli kuruluşlar” buna ek olarak “güvenlik raporu” ve “acil durum planı” da hazırlamak ve bu rapor/planları tatbik etmek ile de yükümlüler

FOSFOR Çevre Danışmanlık olarak hizmetlerimiz;

  • Firmanın Çevre Bilgi Sistemine Seveso Beyan Sistemi eklettirilir. Firmanın kullandığı kimyasalların MSDS formaları temin edilerek, ÇBS üzerinden Beyanı gerçekleştirilir.
  • KRA – Kantitatif Risk Analizi: İşletmede oluşabilecek tüm risklerin sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk değerlendirme metodolojisi ile değerlendirilmesi yapılarak oluşabilecek risklerin kontrol altına alınması sağlanır.
  • GYS – Güvenlik Yönetim Sistemi: Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir.
  • BKÖP – Büyük kaza önleme politikası belgesi: 04/08/2015 Tarihli BKÖP Belgesi Tebliği uyarınca hazırlar veya hazırlatır.  İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder.
  • GR – Güvenlik Raporu: Üst Seviyeli Kuruluş hazırlar. 24/01/2015 Tarihli Güvenlik Raporu Tebliği, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3 kapsamında hazırlanır.
  • DADP – Dahili Acil Durum Planı:  Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Yönetmelikte Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dâhili acil durum planı hazırlayacak veya hazırlatacaktır. 3 yılı aşmayan aralıklarla gözden geçirilmelidir.

Kuruluşların seviyelerine göre hazırlamak veya hazırlatmak zorunda oldukları bildirim ve belgeler ile ilgili çözüm ortağınızız.

KAPSAM DIŞI

Tehlikesiz çıkan kurumların herhangi bir sorumluluğu olmamakla birlikte yıllık bildirimlerini güncelleyerek Alt veya Üst seviyeli hale gelip gelmediklerini  veya yapılacak yeni yatırımlarla ALT/ÜST seviyeye çıkıp çıkmayacaklarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir.

ALT SEVİYLİ KURULUŞ

BKÖP, KRA, GYS çalışmalarını yapma ve hazırlama sorumluluğu vardır.

Kaza sonrası bildirimleri yapma ve idari kurumlarla birlikte hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.

ÜST SEVİYELİ KURULUŞ

BKÖP, KRA, GYS, GR, DADP çalışmalarını yapma ve hazırlama sorumluluğu vardır. Ayrıca idari yetkili otoritelerle birlikte domino etkisi, HADP, arazi planlaması gibi çalışmaları birlikte yürütme ve/veya istenilen bilgileri hazırlayıp sunma sorumluluğundadır. Kaza sonrası bildirimleri yapma ve idari kurumlarla birlikte hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.